THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ, NHÀ BANH, THÚ NHÚN THIẾU NHI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ, NHÀ BANH, THÚ NHÚN THIẾU NHI
Giá: 0 VNĐ

 

TRO CHƠI NGỰA KÉO HOÀNG GIA

Gía liên hệ: 036 901 9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ ĐẠI DƯƠNG            

Mã số: 01       Gía: 15.000.000 Đ

Kích thước: Tròn 1.9m x cao 0.38m    

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ ĐẠI DƯƠNG            

Mã số: 02       Gía: 15.000.000 Đ

Kích thước: tròn 1.9m x cao 0.38m

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI HỒ CÂU CÁ ĐẠI DƯƠNG            

Mã số: 03       Gía: 19.000.000 Đ

Kích thước: Ngang 2m x 3.2m x cao 0.5m

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           

Mã số: 01             Gía: 8.500.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           

Mã số: 02             Gía: 8.500.000 Đ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           

Mã số: 03             Gía: 8.500.000 Đ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           

Mã số: 04             Gía: 8.500.000 Đ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           

Mã số: 05             Gía: 8.500.000 Đ

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           

Mã số: 06             Gía: 8.500.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           

Mã số: 07             Gía: 8.500.000 Đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           

Mã số: 08             Gía: 8.500.000 Đ


 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           

Mã số: 09             Gía: 8.500.000 Đ


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN ĐIỆN           

Mã số: 10             Gía: 8.500.000 Đ


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO         

Mã số: 01   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          

Mã số: 02   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          

Mã số: 03   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          

Mã số: 04   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          

Mã số: 05   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI THÚ NHÚN LÒ XO          

Mã số: 06   -        Gía: 4.000.000 Đ

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 01.    -              Gía: 45.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 3m6  x dài 3m6 x cao 3m4            (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 02:             Gía: 52.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 4m5 x cao 3m5      (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 03 .-             Gía: 96.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 5m5 x cao 3m5 x dài 11m6             (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 04.              Gía: 52.000.000 đ

Kích Thước: rộng 4m5 x cao 3m5   (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 05 .       Gía: 135.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 10m6                 (Sử dụng trong nhà.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 06 .   Gía: 65.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 8m6                 (Sử dụng trong nhà.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 07.                 Gía: 75.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 08.             Gía: 82.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 4m5 x dài 6m5 x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 09.            Gía: 32.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 3m5  x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 10 .                        Gía: 135.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 10m6                 (Sử dụng trong nhà.)

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH

Mã Số 11.                      Gía: 46.000.000 đ

Kích Thước: rộng 3m5  x dài 4m5 x cao 3m5              (Sử dụng ngoài trời.)

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH (Sử dụng ngoài trời.)

Mã Số 12.                      Gía liên hệ: 036.901.9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH (Sử dụng ngoài trời.)

Mã Số 13.                      Gía liên hệ: 036.901.9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH (Sử dụng trong nhà)

Mã Số 14.                      Gía liên hệ: 036.901.9999

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI NHÀ BANH (Sử dụng ngoài trời.)

Mã Số 15.                      Gía liên hệ: 036.901.9999

 

 

 

Mã Số 16.                      Gía : 135.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 10m6                 (Sử dụng trong nhà.)

 

 

Mã Số 17.                      Gía: 85.000.000 đ.

Kích Thước: rộng 6m5 x cao 3m5 x dài 7m6                 (Sử dụng trong nhà.)