THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI BẬP BÊNH

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI BẬP BÊNH
Giá: 3,800,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã Số: B - 01               Gía: 8.500.000 đ

Kích Thước: rộng 1m6 x cao 0,6m                   

 

Mã Số: B - 02                      Gía: 2.800.000 đ

Kích Thước: ngang 0m5 x cao 0,6m                   

 

 

Mã Số: B - 03              Gía: 4.000.000 đ

Kích Thước: rộng 0m6 x cao 0,8m                   

 

 

 

Mã Số: B - 04                  Gía: 5.500.000 đ

Kích Thước: rộng 0m4 x cao 0,6m                   

 

 

 

Mã Số: B - 05                Gía: 9.500.000 đ

Kích Thước: rộng 0m5 x cao 1m2                   

 

 

Mã Số: B - 06                   Gía: 3.500.000 đ

Kích Thước: rộng 0m6 x cao 1m                   

 

 

 

Mã Số: B - 07                      Gía: 4.500.000 đ

Kích Thước: rộng 0m5 x cao 1m 2                  

 

 

 

Mã Số: B - 08                   Gía: 3.800.000 đ

Kích Thước: rộng 0m6 x cao 1m                   

 

 

 

Mã Số: B - 09                  Gía: 4.500.000 đ

Kích Thước: rộng 0m6 x cao 1m 2                  

 

 

Mã Số: B - 10                     Gía: 4.000.000 đ

Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  

 

 

Mã Số: B - 11                  Gía: 4.000.000 đ

Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  

 

 

Mã Số: B - 12             Gía: 3.700.000 đ

Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                 

 

 

Mã Số: B - 13                   Gía: 3.700.000 đ

Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  

 

 

Mã Số: B - 14                   Gía: 4.000.000 đ

Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  

 

 

Mã Số: B - 15                 Gía: 3.200.000 đ

Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  

 

 

Mã Số: B - 16                    Gía: 4.000.000 đ

Kích Thước: rộng 0m7 x cao 0m 7                  

 

 

Mã Số: B - 17               Gía: 2.800.000 đ 

Kích Thước: ngang 0m5 x cao 0,6m                        

 


Mã Số: B - 18                         Gía: 1.400.000 đ

Kích Thước: ngang 0m4 x cao 0,5m                   

 

 

Mã Số: B - 19                        Gía: 12.800.000 đ 

Kích Thước: ngang 1m2 x cao 1,4m