THÔNG TIN MỚI

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA, TÀU ĐIỆN, TÀU HỎA.

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA, TÀU ĐIỆN, TÀU HỎA.
Giá: 0 VNĐ

 

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI XE LỬA SIÊU TỐC

Liên hệ: 036.901.9999

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CÂY NẤM 

loại xe lửa 8 toa -  chở được 18 chỗ. với Kích thước 7m x 16m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 1

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CÂY NẤM               Gía: 145.000.000 Đ

loại xe lửa 8 toa -  chở được 18 chỗ. với Kích thước 7m x 16m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 1

 

 

VIDEO XE LỬA CÂY NẤM

Mã số:  Xe Lửa 1

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA MẪU MỚI 2018               

loại xe lửa 1 đầu 3 toa - chở đuợc 14 chỗ. với Kích thuớc 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 2

 

VIDEO TRÒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ 

Mã số:  Xe Lửa 2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ               Gía: 102.000.000 Đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 16 chỗ. với Kích thước 6m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 2

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA Ô TÔ               Gía: 86.000.000 Đ

loại xe lửa 4 toa -  chở được 16 chỗ. với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 2

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SỐ 8              

loại xe lửa 7 toa -  chở được 7 chỗ. 

 Mã số:  Xe Lửa 3

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU NHÂN                Gía: 82.000.000 Đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ. với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 4


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU NHÂN                Gía: 82.000.000 Đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ. với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

Mã số:  Xe Lửa 4

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CÂY NẤM                Gía: 88.000.000 Đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 10 chỗ. với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

       Mã số:  Xe Lửa 5

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CÂY NẤM                 Gía: 66.000.000 Đ

loại xe lửa 4 toa -  chở được 8 chỗ. với Kích thước 5m x 10m (có dốc)

  Mã số:  Xe Lửa 5


 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CON RỒNG                Gía: 90.000.000 Đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 16 chỗ. với Kích thước 6m x 14m (có dốc)

  Mã số:  Xe Lửa 6


 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CON RỒNG                Gía: 90.000.000 Đ

loại xe lửa 5 toa -  chở được 16 chỗ. với Kích thước 6m x 14m (có dốc)

    Mã số:  Xe Lửa 6


 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA CON VỊT               Gía: 56.000.000 Đ

loại xe lửa 3 toa -  chở được 12 chỗ. với Kích thước 5m x 10m (có dốc)

   Mã số:  Xe Lửa 7


 

  

 

VIDEO XE LỬA VỊT DONAL

  Mã số:  Xe Lửa 7

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA VỊT DONAL               Gía: 56,000,000 Đ

loại xe lửa 3 toa -  chở được 12 chỗ. với Kích thước 5m x 10m (có dốc)

  Mã số:  Xe Lửa 7

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 56,000,000 Đ

loại xe lửa 3 toa -  chở được 12 chỗ. với Kích thước 5m x 10m (có dốc)

  Mã số:  Xe Lửa 7

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 150,000,000 Đ

loại xe lửa 6 toa -  chở được 24 chỗ. với Kích thước 7m x 18m (có dốc)

  Mã số:  Xe Lửa 8


 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA SIÊU TỐC                Gía: 72,000,000 Đ

loại xe lửa 4 toa -  chở được 14 chỗ. với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

  Mã số:  Xe Lửa 9


           

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 52,000,000 Đ

loại xe lửa 4 toa -  chở được 4 chỗ. với Kích thước 4m x 8m

  Mã số:  Xe Lửa 10

 

 

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 82,000,000 Đ

loại xe lửa 4 toa -  chở được 16 chỗ. với Kích thước 6m x 12m (có dốc)

 Mã số:  Xe Lửa 11


  

 

 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 62,000,000 Đ

loại xe lửa 4 toa -  chở được 7 chỗ. với Kích thước 4m x 10m (có dốc)

 Mã số:  Xe Lửa 12


 

 

TRÒ CHƠI ĐỒ CHƠI XE LỬA               Gía: 72,000,000 Đ

loại xe lửa 3 toa -  chở được 10 chỗ. với Kích thước 5m x 12m (có dốc)

 Mã số:  Xe Lửa 13